OUR TOAVH

บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
ดำเนินงานภายใต้กลุ่มทีโอเอ
ผู้นำอันดับหนึ่งด้านธุรกิจสีในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

ภาพรวมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

สาส์นจากผู้บริหาร

โครงสร้างธุรกิจ

ภาพรวม ของบริษัท

         บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ทีโอเอ ผู้นำอันดับหนึ่งด้านธุรกิจสีในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 50 ปี ทีโอเอส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอมา อีกทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ

         บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุน ปัจจุบันดำเนินกิจการใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสีอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการ และกลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

สาส์น จากผู้บริหาร

“ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าจะส่งผลที่ดีและสนับสนุนให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืน ”

Nattavuth Tangkaravakoon
President

คณะกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

นายณัฎฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

นายมนัส เพ็ชรบัวศักดิ์

กรรมการ

นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา

กรรมการ

นายพิศิษฐ์ บุญจรรยา

กรรมการ

นายเทอดศักดิ์ สุรกิจบวร

กรรมการ

โครงสร้าง ธุรกิจ

ผังบริษัทในเครือ TOAVH 21.7.63-02

OUR TOAVH

บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
ดำเนินงานภายใต้กลุ่มทีโอเอ
ผู้นำอันดับหนึ่งด้านธุรกิจสีในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

เกี่ยวกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

สาส์นจากผู้บริหาร

โครงสร้างธุรกิจ

ภาพรวม ของบริษัท

                 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ผู้นำอันดับหนึ่งด้านธุรกิจสีในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 50 ปีในกลุ่มธุรกิจสี ทีโอเอส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอมา ทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายธรุกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ นอกจากธุรกิจสี ทีโอเอ ยังเดินหน้าขยายธุกิจสู่กลุ่มธุรกิจหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ชิ้นส่วนรถยนต์ น้ำตาล เคมีภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

               บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินกิจการใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสีอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์กลุ่มธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการ และกลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 15 บริษัท โดยจำนวน 9 บริษัทได้ร่วมทุนกับต่างชาติซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจเฉพาะด้าน โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น

สาส์น จากผู้บริหาร

“ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าจะส่งผลที่ดีและสนับสนุนให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืน ”

Nattavuth Tangkaravakoon
President

คณะกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

นายณัฎฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

นายมนัส เพ็ชรบัวศักดิ์

กรรมการ

นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา

กรรมการ

นายพิศิษฐ์ บุญจรรยา

กรรมการ

นายเทอดศักดิ์ สุรกิจบวร

กรรมการ

โครงสร้าง ธุรกิจ

ผังบริษัทในเครือ TOAVH
Contact Us

Quick contact form