คูลูม่าร์ เคลียร์ 4:1 ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานบริษัท พร้อมด้วยคุณเทอดศักดิ์ สุรกิจบวร กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ารับมอบใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2664-2557 คูลูม่าร์ เคลียร์ 4:1 ผลิตภัณฑ์สีเคลือบเงาสำหรับงานพ่นซ่อมสีรถยนต์ ที่ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นและตั้งใจพยายามยกระดับมาตฐาน เพื่องานพ่นซ่อมสีรถยนต์ที่ได้คุณภาพดีเยี่ยมยิ่งขึ้น และแสดงถึงความจริงใจในการรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. ให้เกียรติเป็นประธานและมอบใบอนุญาต ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ. เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

    Contact Us

    Quick contact form